Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

akcie 2007

Kým postupne zapracujeme do týchto webstránok každý jednotlivý rok, počas ktorého sme Mesačný tieň bádali, môžete si o tom zásadnom, čo sa v tejto jaskyni udialo, zatiaľ prečítať v (rokom) príslušnej a nižšie rozpísanej VÝROČNEJ SPRÁVE Speleoklubu Univerzity Komenského. (Zaujímavé čítanie je aj o prieskumnom pôsobení a objavoch nášho klubu v rámci iných území Slovenska a na expedíciách v zahraničí, druhá časť správy, pod obrázkom.)

 

Správa o činnosti členov Speleoklubu UK za rok

2007

    Aj v roku 2007 sme objavili a zdokumentovali na Slovensku a v zahraničných krasových oblastiach spolu niekoľko kilometrov jaskynných priestorov.

    Doma boli aktivity členov speleoklubu pod vedením B. Šmídu a I. Papa sústredené najmä na speleologický prieskum, odborný výskum a mapovanie jaskyne Mesačný tieň v masíve Javorinskej Širokej (Vysoké Tatry). Lokalita má po len 3,5 roku po jej objave rozsah už okolo 17 km dĺžky. Sú tu však mnohé neprebádané pokračovania (najmä priepasti). Hĺbka -441 m zostáva zatiaľ nezmenená. Zameraných je 14 122 m polygónového ťahu. Za posledný rok sme v jaskyni (aj za spolupráce členov z ďalších speleoklubov SSS a ČSS) objavili 3400 m nových priestorov. Podobná metráž bola namapovaná. Veľká časť priestorov je už zapracovaná do 3D programu Therion. K najvýznamnejším postupom posledného roku patria niekoľko sto metrov dlhé subhorizontálne poschodia v strednej časti jaskyne, Žufane a vetva Zeleného psa, ďalej Krvilačný meander a bočný sektor Volania Bielovodky. Značný nárast rozsahu systému sa dá očakávať aj v nasledujúcom roku, bude záležať len od vôle objaviteľov jaskyne a tu bádajúceho týmu. V jaskyni sme posilnili 2. bivak v hĺbke -400 m a venovali sa tiež precíznemu zmapovaniu najodľahlejších pasáží okolo koncového sifónu v -441 m. Tu sa postupne pripravuje speleopotápačský pokus. (Rozsiahlu správu o výskume priniesol Spravodaj SSS 4/2007.)

bielovodky

Jaskyňa Mesačný tieň je v hornej polovici divoko rozlámaná, plná labiných závalov. Snímka pochádza z bočného sektoru Volania Bielovodky. Foto: J. Stankovič.

 

žufane

Obrovité lastúrovité jamky (scallops) v chodbách vetvy Žufane naznačujú, že tiahle subhorizontálne úrovne a kolená jaskyne Mesačný tieň v jej spodnej polovici formovali pod značným tlakom paleosifonálne toky. Foto: B. Šmída.

 

    Popri Mesačnom tieni a prieskume niektorých menších lokalít v priľahlom teritóriu sme sa venovali v rámci udržovacích a sondážnych prác, a odborného výskumu plus mapovania aj viacerým jaskyniam v iných terénoch Slovenska (Malé Karpaty, Muránska planina, Slovenský raj). V Plaveckom krase sme v spolupráci s M. Hačom obnovili sondážne práce v jaskyni Tmavá skala, miestnym jaskyniarom vypomohli pri sondážach v Hubekovej jaskyni (kde došlo k objavu), či otvorili sondu pod Malou skalou. V Čachtickej jaskyni sme zrealizovali korekčné výškopisné zamerania, plus odbery sedimentov na analýzy. V Četníkovej svadbe a Strážovskej priepasti (Strážovské vrchy) sme v spolupráci s domácimi jaskyniarmi uskutočnili geologický a speleogenetický výskum. Člen speleoklubu N. Lacko spolu so svojimi spolupracovníkmi z Rožňavy intenzívne sondoval v 2 lokalitách severnej časti Silickej planiny (Slovenský kras): jednou je zarútená, skoro v celom profile sedimentom vyplnená polopriepasť, druhou (jaskyňa Zuna) fosílny ponorový závrt. Na oboch boli dosiahnuté zatiaľ niekoľkometrové postupy.
    B. Šmída sa spolu s P. Medzihradským a ruskými, ukrajinskými a českými výskumníkmi podieľal na náročnej mesačnej zimnej expedícii do najhlbšej jaskyne sveta Voronja-Krubera (teraz už -2190 m hlboká), v masíve Arabika na Kaukaze (Abcházia). V rámci akcie sa podieľal na 3 pracovných zostupoch do systému, z nich najhlbší bol -1440 m, a odberu vzoriek na podrobnejšie štúdium geologických pomerov systému. Táto akcia zaznamenala opätovné prehĺbenie lokality (na -2170 m), v dnových sifónoch, čím bol na istý čas opäť posunutý svetový hĺbkový rekord v danej kategórii.
    Traja členovia speleoklubu (B. Šmída, Z. Ágh a E. Kapucian) sa napokon závažnou mierou podieľali na ďalšej medzinárodnej mesačnej expedícii do Venezuely, ktorú zároveň spoluorganizovali. Na jednej zo stolových hôr (tepuy) masívu Chimantá bolo touto akciou objavených takmer 5 km nových jaskynných priestorov. Naším najcennejším objavom je nález okolo 1 km dlhej novej jaskyne Cueva Juliana, prebádali sme tiež 400 m dlhú jaskyňu Cueva de Bautizo de Fuego, obrovský jaskynný most Puente de Diana, megakolapsy priepasti Tetris, či našli pokračovania už v roku 2005 nami nájdenej obrej jaskyni Cueva Cañon Verde, ktorú sme zmapovali v dĺžke 1,2 km. V druhej časti expedície sme pokračovali vo výskume podzemia hory Roraima, kde sme po napojení niektorých ďalších jaskýň na spoločný systém naväčšili rozsah najdlhšej kvarcitovej jaskyne sveta, Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči) na 16 140 m. V guyanskej časti Roraimy sme zase zdokumentovali 100 m dlhú ponorovú jaskyňu Cueva Lago Gladys. Na výprave, na ktorej sa podieľali venezuelskí, slovenskí, českí a chorvátski jaskyniari, sa zúčastnili aj geológovia z Prírodovedeckej fakulty UK, s ktorými sme sa venovali odberom vzoriek speleotém, geochemickým rozborom vody a zberu jaskynnej fauny. Do P. Barabášom postupne pripravovaného nového filmu „Matawí" sme dotáčali ďalšie scény. Film „Tepuy" získal na Ekotopfilme Cenu prezidenta SR a za krátky čas (dodnes) ho videlo len v kinách 11 000 ľudí. Momentálne je už DVD v predajnej distribúcii. (Viac informácií o poslednej expedícii vo Venezuele je možné nájsť v Spravodaji SSS 1/2007, Speleofóre 27/2008, ako aj v rámci zhrňujúceho článku v tomto čísle 1/2008.)
    Popri prieskumných prácach v teréne sme sa zúčastnili aj na Speleofóre, Speleomítingu, JT SSS v Háji, či na vedeckej konferencii VVOJ v Ždiari. Tam všade sme (niekoľko prednášok) odprezentovali výsledky našich prieskumov v Mesačnom tieni a vo Venezuele. Vedúci klubu odprednášal o krasových oblastiach sveta na obnovenej Speleologickej škole v Pružinej-Priedhorí. Vypublikovali sme niekoľko príspevkov, v Spravodaji, ale napr. aj v prestížnom a karentovanom odbornom časopise Sedimentary Geology. Hojnou mierou sme tiež prispievali na centrálny speleoserver SSS.

zostavil: Branislav Šmída, vedúci Speleoklubu UK

Zhrnutie:

Počet akcií: 94
Objavy (m): 3400 + 1500
Zamerané (m): 3230 + 2700

Prihlásenie