Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Povolenie k výskumu MT

Jaskyňa Mesačný tieň je významný geografický fenomén, situovaný v národnom parku, v štátnej prírodnej rezervácii resp. v zóne najvyššieho 5. stupňa ochrany prírody, s výskytmi vzácnej fauny i flóry. Pohyb alebo iné aktivity v tomto území umožňuje len výnimka zo zákona.

Speleologický prieskum aj odborný výskum jaskyne Mesačný tieň prebieha od objavu lokality už skoro 10 rokov výlučne pod záštitou a garanciou Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave. Je preto nevyhnutné, nielen žiadúce, aby ktorýkoľvek záujemca o prípadnú akciu do Mesačného tieňa, ktorý nie je kmeňovým členom nášho speleoklubu, sa zásadne vždy a dostatočne dlhý čas pred každou jednou akciou (5 - 10 dní vopred) nahlásil v zmysle nám Krajským úradom živ. prostredia v Prešove udelenej výnimky č. j. 2013/1033-7866/SJ zo dňa 19. 12. 2012 (nižšie zobrazenej) - vedúcemu nášho speleoklubu (Mgr. Branislav Šmída, PhD., tel: 0915 668 914, e-mail: brano.smida@gmail.com). Akcia mu bude bez problémov umožnená v tom prípade, ak ide o skúseného a zároveň korektného jaskyniara, ktorý nebude v Mesačnom tieni pôsobiť svojvoľne, má záujem spolupracovať s nami čestne a nevytvárať rôzne problémové situácie. Musí byť tiež prínosom, k rezultom ktoré tu tvoríme už po mnoho rokov v týme najmä členov Speleoklubu UK a jeho spolupracovníkov, a dotyčný na tieto výsledky len nadväzuje. Tzn. odovzdávať nám včas (najneskôr 1, max. 2 týždne po zrealizovanej akcii) a v prípade vyžiadania bezodkladne informácie z prieskumnej akcie a najmä mapové podklady, a to vrátane originálnych zápiskov a zákresov. Prípadný odber vzoriek či prírodnín za účelom prírodovedného výskumu hosťujúcim jaskyniarom je vylúčený, túto činnosť môžu v Mesačnom tieni uskutočňovať len členovia Speleoklubu UK, disponujúci príslušným vysokoškolským vzdelaním a odborným fundamentom.

My sme rovnako viazaní dodržiavať pravidlá vyplývajúce z vyššie uvedenej a nižšie zobrazenej výnimky zo zákazov, informovať o našich akciách vopred príslušných rangerov zo ŠOP SR TANAP a lesníkov zo Štátnych lesov TANAP-u, máme na zodpovednosť tiež celkovú koordináciu aktivít v Mesačnom tieni. Na prieskume tejto jaskyne sa do dnešných dní popri niekoľkých stabilných členoch Speleoklubu UK a jeho lídroch podieľala celá plejáda (niekoľko desiatok) prizvaných alebo ohlásených speleológov z viacerých klubov SSS, ČSS alebo aj iného zahraničia, pre ktorých sme vždy - pokiaľ o to stáli - vytvárali zázemie a vynikajúce prieskumnícke podmienky. Na druhej strane, poniektorí jednotlivci predsa, napriek viacerým upozorneniam a dokonca dohovorom, nedodržali (nielen nami, ale ani inými inštitúciami) stanovené pravidlá, napríklad nepodnikať akcie do Mesačného tieňa v nevhodnom období kamzíčej ruje (od 15. októbra do 30. novembra), neodovzdávali nám mapy, pôsobili v pracovnom revíri susedskej Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá, správali sa neúctivo alebo konali proti našim záujmom. Takí sa potom nemôžu na nás hnevať alebo sťažovať, že nesúhlasíme s ich ďalším neetickým alebo až nezákonným pôsobením v Mesačnom tieni alebo im tiež jasne naznačíme, aby sa porúčali. Veď, nech si objavia, niekde inde, svoju vlastnú jaskyňu.

Odporúčame preto, vo vlastnom záujme každému záujemcovi o spoluprácu s nami, si zobrazenú výnimku zo zákona pre Speleoklub UK ohľadne prieskumu a výskumu jaskyne Mesačný tieň dôkladne naštudovať, akceptovať ju a striktne ju dodržiavať.

 

 cyni1

vyni2

vyni3

Prihlásenie